Er Quonga en teatergruppe?

Nej – Quonga er et netværk. Quonga producerer hverken forestillinger eller andre kunstneriske produkter. Foreningen giver andre scenekunst-interesserede mulighed for at mødes og producere vækstlags-forestillinger.

Skal jeg være medlem for at deltage i et arrangement?
Nej – vi har intet krav om medlemskab, men vi er ofte så heldige at have fuldt hus til vores begivenheder, så det er en god ide at tilmelde sig/booke billet i god tid.

Kan jeg sende en ansøgning til QuongaFest, hvis jeg laver noget andet end teater?
Ja – vi ønsker en festival med et bred sortiment af kunstneriske oplevelser. Hvis du vil deltage med fotografi, musik, dans eller noget andet, så udfyld ansøgningsskemaet, som du finder her på siden eller på vores facebookside i foråret.

Får arrangørerne løn?
Nej – arrangørerne er passionerede frivillige.

Er Quonga en forening?
Ja – i efteråret 2009 blev Quonga en forening.

Hvad får jeg ud af at være en del af Quonga?
Det er meget forskelligt, hvad folk får ud af at være med, og hvad de bruger foreningen til. Nogle får information om vækstlaget eller et større netværk. For arrangørerne kan det være uddannelsesrelevant med viden om projektstyring, PR og lign. For de frivillige ved QuongaFest er det først og fremmest en rigtig sjov oplevelse.

Kan jeg blive en del af sekretariatet uden at have deltaget i en Quonga begivenhed?
JA! – vi kan altid bruge flere hænder, og Quonga er et åbent forum uden adgangskrav. Du skal dog vælges ved den årlige generalforsamling i maj.

Hvad er vækstlaget?
Vækstlaget er en bred og til tider uklar betegnelse indført i den kulturpolitiske debat i 1980erne. Vækstlaget kan betegne følgende:

1.     Unge, kreative ildsjæle

2.     Græsrods kunst

3.     Avantgarde kunst

4.     Frie teatergrupper og projektteatre

5.     Talentfulde mennesker med behov for støtte for at komme fremad i deres karriere

6.     Toppen af kunstnerisk kunnen

7.     Amatører og semiprofessionelle, der arbejder fuldtid eller deltid med deres kunst.

Vækstlaget betegner særligt mennesker, grupper og samfund hvor ny kunst gror og skaber inspiration for det etablerede scenekunstmiljø.

 

Is Quonga a theatre group?
No – Quonga is a network. Quonga produces neither performances nor other artistic products. The association provides other theatre-concerned with the opportunity to meet up and produce growth layer theatrical performances.

Do I need to be a member if I want to attend to Quonga events?
No – we require no membership, but often we are lucky to have a full house at our events, therefore we recommend that you book in advance.

Can I apply to participate in QuongaFest if I do something other than theatre?
Yes – we want a festival with a wide variety of artistic experiences. If you want to participate with music, photographs, illustrations, dance or something else, just fill out our application form, which you will find on our website or facebook page in the springtime.

Does the coordinators of Quonga get paid?
No – the coordinators are passionate volunteers.

Is Quonga an association?
Yes – in the fall of 2009 Quonga became an association.

What do I gain from being a part of Quonga?
It is very different what people gain from being in Quonga, and how they use the association. Some people gain information about the growth layer of Aarhus, while others increase their network. For the coordinators, Quonga can be educational. You learn important things about organisational work, for instance fundraising, PR, recruiting of volunteers, etc. For the volunteers at QuongaFest it is just a great, fun experience.

Can I become a member of the secretariat, even though I have not participated in any Quonga events?
Yes! – We can always use more hands and Quonga is an open forum without admission requirements. You have to be elected at the annual general assembly in May.

What is a growth layer?
Growth-layer is an ambiguous term introduced in the culture-political debate in the 1980s. Growth-layer may include the following:

  1. Younger, artistic fiery souls
  2. Artistic underground
  3. Artistic avant-garde
  4. Free theatre groups and project theatres
  5. Talented people, who needs support to move on in their career.
  6. The top of artistic ability
  7. Amateurs or semi-professionals who work full or part time with their art.

Growth-layer is especially used about people, groups and societies where new art grows and creates inspiration for the established art institutions.